PRIMĂRIA

Comunei DOBÂRLĂU

Relaţii ierarhice: subordonat în ordine ierarhică primarului, viceprimarului şi secretarului.

Relaţii de colaborare: cu toate serviciile şi birourile în vederea întocmirii obiectivelor prevăzute în aceste domenii.

ATRIBUŢII:

 • crearea unui sistem unitar de prestaţii şi servicii sociale orientate spre categoriile defavorizate şi instituirea unor măsuri de protecţie destinate persoanelor aflate în dificultate;
 • acordarea unor ajutoare materiale sau băneşti persoanelor aflate într-o situaţie critică;
 • instituirea unor măsuri de intervenţie pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în favoarea celor aflaţi în situaţii de urgenţă
 • promovarea unor politici sociale ce cuprind componente care se focalizează pe sprijinirea populaţiei vulnerabile,
 • constituirea unei baze de date privind familiile aflate în risc social
 • instituirea unor programe speciale de integrare a persoanelor aflate în situaţia de risc social
 • îmbunatăţirea condiţiilor de viaţă ale acestor persoane
 • asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social - Legea 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
 • acordă îndrumare şi asistenţă de specialitate în conformitate cu O.U.G nr. 105/2003 privind alocaţia complementară şi de susţinere a familiilor cu mulţi copii;
 • asigură îndrumare şi asistenţă de specialitate privind alocaţia de stat, o asigură completarea "Borderourilor de predare", a dosarelor de alocaţie la Direcţia de Dialog Familie şi Solidaritate Socială;
 • verifică şi preia documentele necesare pentru dosarele de alocaţii de stat, complementare şi de susţinere;
 • verifică în teren situaţiile sesizate pentru clarificarea lor;
 • acordă asistenţă socială în diferite probleme sociale în vederea soluţionării lor;
 • efectuează anchete în teren pentru diverse situaţii (divorţ, acordare de prestaţii sociale);
 • asigură îndrumare şi asistenţă de specialitate pentru integrarea persoanelor cu handicap în societate;
 • asigură îndrumare şi asistenţă de specialitate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, de sănătate, educaţie, sprijin şi reintegrare familială şi şcolară a copiilor;
 • întocmeşte şi emite răspunsuri, în termenul legal de 30 de zile, la cererile şi reclamaţiile intrate;
 • ia măsuri pentru soluţionarea, în cadrul competenţelor, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazuri sociale aflate în situaţii de risc social;
 • asigură buna desfăşurare a programului cu publicul;
 • asigură prin comunicări scrise şi invitaţii o legatură permanentă cu toţi beneficiarii sau solicitanţii de servicii în domeniul protecţiei sociale;
 • ţine evidenţa, în registre speciale, a tuturor deciziilor ce au ca obiect asigurarea unor drepturi de asistenţă şi protecţie socială;
 • urmăreşte în permanenţă identificare a unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în stare de risc social, în vederea iniţierii şi dezvoltării de programe de asistenţă şi protecţie socială;
 • confruntă datele existente în dosare cu informaţiile din realitate;
 • operează pe calculator datele din dosarele de ajutor social, în vederea întocmirii şi editării fişelor de calcul, asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale psihologice, de locuinţă);
 • asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;
 • asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii ce revin legii şi obiectului de activitate al biroului.

1.INDEMNIZAŢIE/STIMULENT PENTRU CREŞTEREA COPILULUI.

  Dosarul în vederea acordării indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului va conţine:
 1. cerere tip a solicitantului;
 2. declaraţie tip a celuilalt părinte;
 3. original şi copie B.I./C.I. a solicitantului;
 4. original şi copie B.I./C.I. a celuilalt părinte;
 5. original şi copie certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul ;
 6. original şi copie certificat de naştere ceilalţi copii ;
 7. original şi copie certificat de casătorie ;
 8. copie pagini scrise din livretul de familie (pentru cei care au);
 9. cerere conform cu originalul facută către angajator;
 10. adeverinţă eliberată de angajator ;
 11. decizia de suspendare activitate cf. Codului Muncii, Art.51, lit a (copie şi original);
 12. fişă fiscală;
 13. dosar cu şină;
 14. În situaţia în care stagiul de cotizare (cele 12 luni necesare) este realizat la mai mulţi angajatori este necesar să prezentaţi adeverinţe cu venituri profesionale supuse impozitului pe venit de la fiecare angajator.

2. ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII

Persoane beneficiare: toţi copiii în vârstă de până la 18 ani sau peste 18 ani dacă frecventează cursurile şcolare până la terminarea acestora fără întrerupere

CUANTUM ALOCAŢIE:

 • 200 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 2 ani (0 – 3 ani în cazul copiilor cu handicap)
 • 42 lei pentru copiii cu vârsta 2 ani-18 ani
 • 84 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta 3 ani-18 ani

ACTE NECESARE:

  OBLIGATORIU:
 • cerere tip
 • acte de identitate părinţi (copie şi original)
 • certificat naştere copil (copie şi original)
 • certificat de căsătorie (copie şi original)
 • dosar cu şină
 • extras de cont în original cu semnătura şi ştampila bancii pe numele titularului alocaţiei (daca se doreşte plata în cont)
  DUPA CAZ (COPIE ŞI ORIGINAL):
 • livretul de familie
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ
 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei
 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei
 • actul de deces al unuia dintre părinţi
 • certificatul de încadrare al copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap
 • alte situaţii

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a nascut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Plata alocaţiei de stat se asigură de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a judeţului …………..

Actele necesare întocmirii dosarului se depun la Primăria Comunei Dobârlau